“Nagbalik man kami para magdara kang proyekto para sa Barangay San Fernando. Isa dya namon ka sinsero nga pagpasalamat kag mapadayun dya sa sulod ka tatlo ka tuig.” MAYOR RSG TOLD THE PEOPLE OF BARANGY SAN FERNANDO.
The barangay was also given P70,000.00 for the improvement of their Barangay Hall.